• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار و پورتال

    معرفی کمیسیون نرم افزار و پورتال

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان همدان می باشد.
مجری: پورتال سامان